Meteen naar de content

Gratis verzending in nederland en België!

  Algemene Voorwaarden

  Algemene Voorwaarden 

  Inhoudsopgave:

  Artikel 1 - Definities

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

  Artikel 3 - Toepasselijkheid

  Artikel 4 - Het aanbod

  Artikel 5 - De Overeenkomst

  Artikel 6 - Opzeggingsrecht

  Artikel 7 - Kosten bij herroeping

  Artikel 8 - Uitsluiting van herroepingsrecht

  Artikel 9 - De prijs

  Artikel 10 - Naleving en garantie

  Artikel 11 - Levering en uitvoering

  Artikel 12 - Duurtransacties: Duur, Opzegging en Verlenging

  Artikel 13 - Betaling

  Artikel 14 - Klachtenregeling

  Artikel 15 - Geschillen

  Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


  Artikel 1 - Definities

  Onder deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:


  Bedenktijd: termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  Consument: de natuurlijke persoon die geen beroep of bedrijf uitoefent en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  Dag: kalenderdag;
  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  Duurzame ondersteuning: elk middel waarmee de consument of ondernemer informatie die aan hem persoonlijk is gericht kan opslaan om toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk te maken.
  Ontbindingsrecht: mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd de overeenkomst op afstand te ontbinden;
  Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat de ondernemer ter beschikking stelt en dat de consument kan invullen als hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  Techniek voor communicatie op afstand: middel waarmee een overeenkomst kan worden gesloten, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
  Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de ondernemer.

  Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

  Bedrijfsnaam: Discontoshop

  E-mailadres: Info@discontoshop.com

  KvK-nummer: op aanvraag

  BTW-identificatienummer: NL003776926B31

  Artikel 3 - Toepasselijkheid


  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de ondernemer en op alle overeenkomsten en bestellingen op afstand tussen ondernemer en consument.
  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt aangegaan, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld zodat deze op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen. op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden geverifieerd en welke op verzoek van de consument al dan niet langs elektronische weg kosteloos worden toegezonden.
  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdigheid van algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die gunstiger is voor hem. Zijn.
  Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overeenkomst en deze voorwaarden van kracht en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die de betekenis van het origineel zo dicht mogelijk benadert.
  Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen beoordeeld te worden "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.
  Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden dienen uitgelegd te worden "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.

  Artikel 4 - Het aanbod

  Indien een aanbod beperkt geldig is of onder voorwaarden geschiedt
  1. voorkomen, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke fouten of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  4. Alle afbeeldingen, specificaties en offertegegevens zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  5. Producten afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
  6. Elk aanbod bevat informatie, waardoor voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit gaat hem bijzonder aan:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • eventuele verzendkosten;
  • hoe de overeenkomst tot stand komt en welke acties daarvoor nodig zijn;
  • of het herroepingsrecht van toepassing is of niet;
  • de vorm van betaling, levering en uitvoering van het contract;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja hoe deze voor de consument te raadplegen is;
  • hoe de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en zo nodig herstellen;
  • eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich houdt en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand bij een duurtransactie.
  • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, materiaalsoorten.

  Artikel 5 - De Overeenkomst
  1. Onverminderd lid 4 komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.
  4. De ondernemer kan zich - binnen de wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of in een vorm die door de consument in een toegankelijke vorm kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  7. de voorwaarden en wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  8. Informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
  9. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór het sluiten van de overeenkomst;
  10. De vereisten om de overeenkomst te beëindigen indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
  11. In geval van een duurtransactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
  12. Elke overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

  Artikel 6 - Herroeping


  Rechtstreeks bij het afleveren van producten:
  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer medegedeelde vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zal je het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer te melden. De consument dient dit kenbaar te maken via het modelformulier. Nadat de consument te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen terug te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde goederen binnen de gestelde termijn zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet is teruggestuurd naar de ondernemer, is de aankoop een feit.

  Artikel 7 - Kosten bij herroeping


  1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, bedragen de retourkosten maximaal de retourkosten.
  2. Indien de consument enig bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is dat het product al retour is ontvangen door de webwinkelier. Restitutie vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk toestemming geeft voor een ander betaalmiddel.
  3. In geval van beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument, is de consument verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
  4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product als de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt voordat de koopovereenkomst tot stand komt.

  Artikel 8 - Uitsluiting van herroepingsrecht


  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor de in lid 2 en 3 omschreven producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. overeenkomst.
  2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de consument;
  3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  4. het kan door zijn aard niet worden geretourneerd;
  5. het kan snel bederven of verouderen;
  6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  7. voor losse kranten en tijdschriften;
  8. voor audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  9. voor hygiëneproducten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  10. Uitsluiting van het recht op ontbinding is alleen mogelijk voor de diensten:
  11. betrekking hebbend op logies, vervoer, horeca, bedrijfs- of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode;
  12. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voor het verstrijken van de bedenktijd;
  13. over weddenschappen en loterijen.


  Artikel 9 - De prijs


  1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In tegenstelling tot het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van regelingen of wettelijke bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen en:
  5. het gevolg zijn van regelgeving of wettelijke bepalingen; of
  6. de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  7. De prijzen van producten of diensten zijn inclusief BTW.
  8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en typefouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

   

  Artikel 10 - Naleving en garantie


  1. De onderneming staat ervoor in dat de en/of diensten beantwoorden aan de overeenkomst, aan de in het aanbod van berekeningen, aan de eisen van echtheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van uitvoering /of overheid berekenen wettelijke bepalingen. voorschriften. Indien vergunning staat de ondernemer en tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door de ondernemer, fabrikant van importeur uitgevoerde garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
  3. gebreken van verkeerd ontvangen producten dienen binnen 4 weken bij schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Het terugkeren van producten dient in de originele verpakking en in als nieuwe staat te zijn.
  4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeenkomsten met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter verantwoordelijk voor de verbetenheid
  5. van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor enig advies over het gebruik van de toepassing van de producten.
  6. Garantie geldt niet indien:
  7. Of consumeer heeft geleverd producten zelf gerepareerd en/of bewerkt of door een derde laten repareren/of bewerkt;
  8. Geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn ontstaan ​​van anderszins onhandig of in strijd met de instructies van de onderneming zijn benadering en/of in de verpakking zijn opgesteld;
  9. De onvolkomenheid is een geheel van beschrijving van de ontwerpen die de overheid heeft van zal stellen met betrekking tot de aard van kwaliteit van de gebruikte materialen.


  Artikel 11 - Levering en uitvoering


  1. De ondernemer zal de grootst zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering het adres dat de consument aan het bedrijf heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.


  4. Alle termijnen zijn indicatie. Aan algemene voorwaarden kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van de termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
  5. In geval van ontbinding op grond van lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  6. Indien levering van een besteld product goedgekeurd te zijn, zal de zich inspannen om een ​​​​​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en oorspronkelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. Uit kosten van toekomstige retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
  7. Het risico van beschadiging en vertekening van producten bij de ondernemer tot het moment van het leveren van een vooraf opgestelde en aan de onderneming beschreven gemaakte vertegenwoordiger, wordt vastgelegd.

  Artikel 12 - Duurtransacties: Duur, Opzegging en Verlenging

  Annulering
  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van niet meer dan een maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tot het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van de opzeggingsregels. overeengekomen en een opzegtermijn van ten minste één maand.
  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of binnen een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • Annuleer altijd met dezelfde termijn als de ondernemer zelf heeft bedongen.
  Vernieuwing

  1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- en weeknieuws uit kranten en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, indien de consument zich verzet tegen het verstrijken van de verlenging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het normaal, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
  4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
  Duur
  1. Als een overeenkomst een duur van meer dan één jaar heeft, mag de consument na één jaar de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en rechtvaardigheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen periode.


  Artikel 13 - Betaling
  1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de in artikel 6, eerste lid, bedoelde bedenktermijn. consument een bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of opgegeven betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  3. Bij wanbetaling door de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

  Artikel 14 - Klachtenregeling


  1. De ondernemer beschikt over een breed uitgemeten klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument het gebrek heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de claim niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat onderworpen is aan de geschillenregeling.
  5. Bij een klacht dient de consument zich eerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er dan nog niet tot een oplossing komen, dan heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de onafhankelijke geschillencommissie, wiens uitspraak bindend is en dat de ondernemer en de consument instemmen met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument aan de desbetreffende commissie betaald dienen te worden. Ook is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een reclame schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien de klacht door de ondernemer wordt gegrond verklaard, zal hij naar zijn keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


  Artikel 15 - Geschillen


  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


  Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


  1. Eventueel van deze algemene voorwaarden afwijkende aanvullende bepalingen of bepalingen mogen de consument niet schaden en dienen schriftelijk of op zodanige wijze te worden vastgelegd dat deze door de consument in een toegankelijke vorm kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  Voorbeeld formulier
  (vul dit formulier in en stuur het terug als u het contract wilt beëindigen)

  Over
  Retour formulier
  info@discontoshop.com

  - Ik/wij (*) deel/deel (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst met betrekking tot de verkoop van de volgende goederen/verrichting van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

   

  - Bestel .... (DD-MM-JJJJ): - Bestelnummer:

  Klantenservice

  Bereikbaar via E-mail, Facebook en Instagram.

  Geen verzendkosten

  Alle producten worden gratis bezorgd. Er is geen minimum bestelbedrag vereist.

  Veilig online betalen

  Wij beschermen uw gegevens door middel van SSL-beveiliging

  14 dagen bedenktijd

  14 dagen bedenktijd om een ​​retour te melden, daarna nog eens 14 dagen om het product terug te sturen.